Sonar

gebruiksvoorwaarden

over deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website www.checksonar.nl, hierna genoemd “de website”.

De website is eigendom van VI.BE vzw en wordt beheerd door de stichtingen Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel.

Door de website te gebruiken, documenten te lezen, bestanden te downloaden, de website op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken of aan wedstrijden deel te nemen, verklaar je akkoord te zijn met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en het naleven hiervan. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden, en zijn van toepassing op alle internetinitiatieven van Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel in het kader van Sonar, inclusief maar niet beperkt tot de nieuwsbrief.

Wij behouden ons het recht de bepalingen uit deze algemene voorwaarden te wijzigen. In dat geval zullen deze voorwaarden van toepassing worden vanaf het ogenblik van publicatie.

Indien één of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of slechts gedeeltelijk afdwingbaar zouden blijken, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

informatie op de website

De informatie die wij zelf op de website plaatsen, is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Niettemin wordt de informatie geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie.

De informatie die verspreid wordt via banners, buttons, skyscrapers, html-pagina’s, flash, foto’s, video’s, blogposts of andere media die aangeleverd worden door derde partijen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel. Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel onthouden zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie / beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via onze website gevraagde diensten geven in geen geval recht op enige compensatie. Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel zijn evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook die veroorzaakt werd door een fout en/of nalatigheid begaan door hun werknemers en/of onderaannemers of bedrieglijke vervalsing van gegevens na onrechtmatige binnendringing in de website.

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Je kunt op je eigen website een hyperlink leggen naar de homepage van Sonar. Je kunt eveneens een deeplink leggen naar specifieke inhoud van onze website.

persoonsgegevens

Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel respecteren de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. Voor de modaliteiten hiervan verwijzen wij naar onze privacy policy.

intellectueel eigendom

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, inhoud en structuur van de databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van de website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Poppunt Gelderland, Poppunt Overijssel, VI.BE of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel de op, of via deze website aangeboden informatie op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, gratis of tegen betaling te distribueren of te verzenden op een wijze die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten. Hoe dan ook is elke handeling gelimiteerd tot het gebruik voor privédoeleinden.

Bovendien verbindt u zich ertoe:

  • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
  • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter;
  • de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
  • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor voorafgaandelijk toestemming aan Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel te vragen, behalve indien daarom expliciet verzocht werd door de ontvanger.
  • Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel wensen de intellectuele eigendomsrechten van de content op haar websites te respecteren.

Daarnaast gelden volgende regels:

  • Indien je materiaal (audio, audiovisueel, foto’s, teksten, …) op onze website post, draag je de exclusieve verantwoordelijkheid voor alle nodige toestemmingen van de rechthebbenden (auteursrecht, naburige rechten, persoonlijkheidsrechten, etc.). Dit geldt ook voor het gebruik van materiaal onder een open, flexibel auteursrecht zoals materiaal onder een Creative Commons-licentie.
  • Het is jouw exclusieve verantwoordelijkheid voorafgaand contact op te nemen met iedereen die meegewerkt heeft aan de opname of het werk dat je op de website wilt plaatsen (personen die meegewerkt hebben aan het werk of de opname, de personen die worden afgebeeld en de partijen die na creatie rechten hebben verkregen (platenlabel, uitgever, etc.).
  • In elk geval garandeer je aan Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel een gratis en ongestoord gebruik van alle werken en opnamen die je op onze site post en zal je Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel vrijwaren voor elke aanspraak terzake.

Aarzel niet ons voorafgaand te contacteren als je vragen hebt over de rechten op inzendingen.

Indien je van oordeel bent dat jouw rechten geschonden worden door materiaal dat op onze websites werd gepost, kun je deze mogelijke inbreuk rapporteren via info@checksonar.nl. Wij verbinden ons ertoe je bezwaar prioritair te onderzoeken en indien nodig het materiaal te verwijderen.

verantwoordelijkheid

Jij of indien minderjarig jouw ouders of wettelijke voogd zijn verantwoordelijk voor alle handelingen die je doet op onze website.

Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel trachten jouw materiaal en informatie zo veel mogelijk voorafgaand te onderzoeken. Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel behouden zich het recht voor het gebruik van deze website en alle posts en uploads te weigeren, te verwijderen en indien nodig, jou er de toegang toe te ontzeggen.

Je garandeert dat alle informatie die je ons verleent correct en actueel is en blijft en zal ons terzake vrijwaren voor alle vorderingen en aanspraken van derden.

Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel kunnen je vragen om je naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke instanties doorgegeven worden als ze onderzoek voeren naar ongeoorloofd gedrag in het kader van het gebruik van onze website.

geschillen en toepasselijk recht

Huidige voorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.

privacy

Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel respecteren de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De volledige privacyverklaring vind je hierboven.

cookies

Het is mogelijk dat wij tijdens het gebruik van onze diensten een ‘cookie’ hanteren. Een cookie is een klein bestand verzonden door een internetserver, dat zich registreert op de harde schijf van je computer. Een cookie houdt het spoor bij van de website die werd bezocht en bevat een bepaald aantal inlichtingen omtrent dit bezoek.

Wij maken gebruik van cookies voor de goede functionaliteit van onze website (vereist), om statistische info over onze website te verstrekken (optioneel) en voor marketingdoeleinden (optioneel). Via de link ‘cookies’ onderaan deze website kun je je voorkeuren aanpassen en meer lezen over ons cookiebeleid.

contact

Mail Sonar
info@checksonar.nl

Neem contact op met Poppunt Gelderland
info@poppuntgelderland.nl
0641716751

Neem contact op met Poppunt Overijssel
info@poppuntoverijssel.nl
0384527229