Sonar

Privacyverklaring

Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel hechten als initiatiefnemers van Sonar veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we daarmee omgaan. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die echt nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en die rechten ook respecteren.

algemeen

Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel zijn verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dat via onderstaande contactgegevens:

Mail Sonar
info@checksonar.nl

Neem contact op met Poppunt Gelderland
info@poppuntgelderland.nl
0641716751

Neem contact op met Poppunt Overijssel
info@poppuntoverijssel.nl
0384527229

aan wie is deze privacyverklaring gericht?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gebruikers van Sonar.

waarom wij persoonsgegevens verwerken

Jouw persoonsgegevens worden door Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • zodat je kunt deelnemen aan de activiteiten of gebruik kunt maken van de diensten van Sonar, Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel (uitvoering overeenkomst);
 • zodat we je op de hoogte kunnen houden van de werking van Sonar, Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel via o.a. het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang);
 • zodat we met jou kunnen communiceren als je je hebt ingeschreven voor een van onze activiteiten of gebruik maakt van onze diensten en zodat we je op de hoogte kunnen houden van andere, gelijkaardige activiteiten of diensten (uitvoering overeenkomst);
 • zodat we kunnen rapporteren aan subsidiërende overheden en fondsen (wettelijke verplichting);
 • andere, specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij o.a. de volgende persoonsgegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, links naar online profielen (sociale media) en/of website;
 • persoonlijke kenmerken: locatie, gender;
 • beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames …).

Deze gegevens worden door jou aan ons gegeven d.m.v. invulformulieren op onze website. Als je gegevens van derden aan ons doorgeeft, dan verklaar je dat je daarvoor toestemming hebt.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

gegevens doorgeven aan derden — verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen – verwerkers doorgeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een externe dienstverlener voor:

 • groeperen en opslaan van gegevens (meer bepaald Google Drive);
 • opmaak en versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (meer bepaald Mailchimp);
 • verzorgen van onze internetomgeving (webhosting);
 • verzorgen van onze IT-infrastructuur (IT-netwerk, servers …);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of die zelf niet in orde zijn met Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

gegevens doorgeven aan derden — ontvangers

Wij kunnen persoonsgegevens delen met externe partijen – ontvangers als dat nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo delen we o.a. gegevens met partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren, met name de organisatoren van pitches op het platform.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen en te zorgen dat je gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij je persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven jouw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. Je hebt altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

bewaartermijn

Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doelstellingen die we hierboven hebben beschreven. Bewaartermijnen kunnen per doel verschillen.

beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel jouw gegevens kunnen raadplegen, zijn gehouden aan geheimhouding.
 • De bestanden waarin jouw gegevens worden opgeslagen, zijn beveiligd met een wachtwoord.
 • We anonimiseren of pseudonimiseren jouw persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken backups van de bestanden waarin jouw persoonsgegevens worden opgeslagen, zodat we die kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis getraind en bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid.
 • Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.
 • Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op jouw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om jouw rechten, de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen.

Mocht zich toch een incident voordoen waarbij jouw gegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk op de hoogte gebracht in de door de wet voorziene omstandigheden.

jouw rechten in verband met jouw gegevens

Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Je hebt het recht op verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden het recht te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is.

Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kun je vragen om deze verwerking te stoppen.

Je kunt ook bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van jou verwerkt worden. Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou aan een andere partij.

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kunt opnemen om jouw rechten uit te oefenen. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan deze verzoeken. Om je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming:

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
www.autoriteitspersoonsgegevens.nl

wijziging privacyverklaring

Poppunt Gelderland en Poppunt Overijssel kunnen hun privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 1 april 2023.